10. Využitie opustených pamiatok

10. Zlepšiť využívanie prázdnych/nevyužívaných pamiatok prepojením jej vlastníkov/správcov s tými, ktorí hľadajú vhodné priestory na svoju činnosť: manažment využitia pamiatok podľa vzorov „národných trustov“ v zahraničí.

Udržateľnosť a dobrý stav pamiatky spolu s prostredím, v ktorom sa nachádza sú v prvom rade podmienené ich zmysluplným a vhodným využívaním. Degradácia nehnuteľnosti a jej pamiatkových hodnôt nastáva jej nepoužívaním. Na druhej strane je stále väčšie množstvo jednotlivcov a skupín, fyzických a právnických osôb, vrátane veľkých korporácií, ktoré hľadajú priestory pre svoju realizáciu alebo reprezentáciu.

Navrhujeme:

  • vytvoriť a neskôr aktualizovať zoznam (osobitne pre každý kraj na Slovensku) nevyužívaných resp. nedostatočne využívaných pamiatok s popisom ich stavebno-technického stavu ako aj so špecifikáciou podmienok na ich ďalšie využitie.
  • pripraviť pre vybrané pamiatky a väčšie pamiatkové komplexy pilotné štúdie využiteľnosti a udržateľnosti na základe už dostupných metodík z iných krajín EU – napríklad Nemecko – Sasko5.
  • poveriť prípravou a vedením prvých zoznamov či prípravy prvých štúdií využiteľnosti a udržateľnosti konkrétne subjekty,
  • v daňovej legislatíve upraviť, aby sa vlastné investície zo strany právnickej alebo fyzickej osoby do obnovy takejto nevyužívanej pamiatky klasifikovali ako odpočítateľné náklady. Čiže istá forma zákona o sponzoringu. Podmienkou odpisu týchto nákladov v prípade verejného vlastníctva pamiatky: 50% z celkovej výmery pamiatky musí byť verejne dostupných a naplnených verejno-prospešnými aktivitami. V prípade otvorenie témy zákona o sponzoringu navrhujeme aby ho bolo možné aplikovať aj pri obnove pamiatok.
  • v legislatíve upravujúcej správu majetku štátu a tiež  miestnej či regionálnej samosprávy upraviť možnosť prenájmu dlhodobo nevyužívanej pamiatky v nevyhovujúcom stave  na dlhšie obdobie ako 5 rokov (odporúčame 25 rokov).
  • využiť možnosť zriadenia sociálnych podnikov na pamiatkach podľa Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s prepojením Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v ktorom sa táto možnosť uvádza (platí aj pre riešenie 8).

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: žiadne (pre administráciu odporúčame využiť  dotačné schémy v spolupráci so samosprávami a vlastníkmi pamiatok).

5 Synergia medzi vlastníkom a prevádzkovateľom pamiatky, synergia medzi pamiatkovými hodnotami a modernými resp. súčasnými formami využívania, ekonomická návratnosť investícií atď.

6 N. o., ktorá od roku 1996 systematicky pracuje s vlastníkmi mnohých pamiatok na Slovensku a má bohaté medzinárodné skúsenosti v danej oblasti.