1. Prioritná os pre pamiatky

1. Vytvorenie samostatnej prioritnej osi v rámci nastavovania nového obdobia implementácie štrukturálnych fondov na obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Na rozdiel od iných krajín EÚ, Ministerstvo kultúry SR nenavrhlo a nepresadilo v tomto programovacom období samostatný program alebo prioritnú os pre obnovu pamiatok. V súčasnosti sa nastavuje nové programovacie obdobie (2021-2027), v ktorom MK SR musí nevyhnutne presadiť túto os v rámci niektorého z operačných programov a včas ju systematicky pripraviť. SR v najbližších rokoch nebude mať dostatok zdrojov zo štátneho rozpočtu na obnovu kaštieľov a mnohých ďalších pamiatok v zlom či úplne dezolátnom stave, ktoré roky chátrajú a zanikajú – ide o jediné väčšie disponibilné zdroje v dostatočnom časovom horizonte. Pomocou štrukturálnych fondov je možné opraviť rozsiahle areály spolu s parkami, informačnými a interpretačnými centrami, parkoviskami, prístupovými cestami a cyklotrasami, čo bude významným impulzom rozvoja cestovného ruchu.

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: spoluúčasť štátu na štrukturálnych fondoch.