Ponúkame našu pomoc všetkým demokraticky a slobodne zmýšľajúcim, štátnym a neštátnym subjektom a inštitúciám.

Chápeme, že Slovensko nebude mať v dohľadnom čase dostatok finančných prostriedkov na komplexnú obnovu pamiatok. Sme však presvedčení, že je to náš dlh voči našim predkom a záväzok voči našim potomkom.

Preto sme pripravili súbor opatrení, ktoré nevytvárajú neprimerané nároky na verejné financie. Naopak, po ich zavedení predpokladáme v konečnom dôsledku prínos pre štátny rozpočet. Naše návrhy totiž predstavujú významný impulz nielen pre obnovu pamiatok, ale aj pre cestovný ruch a zamestnanosť.

Pri príprave týchto návrhov sme vychádzali aj z našich skúseností získaných počas nášho pôsobenia na ministerstve kultúry v rokoch 2010 až 2012. Signatármi tejto iniciatívy sú však aj viaceré osobnosti a autority, ktoré pôsobia v oblasti obnovy a ochrany pamiatkového fondu, zo štátnych inštitúcií, neziskových občianskych organizácií a nezávislí odborníci a vedci. Aj oni sú ochotní prispieť k odbornej diskusii a podrobnejšiemu rozpracovaniu predložených návrhov. K podpore iniciatívy ale pozývame každého, komu záleží na stave našich pamiatok a vzhľade našej krajiny.

autori iniciatívy

Mgr. Daniel Krajcer

Exminister kultúry SR

Mgr. Branislav Rezník

Pamiatkový úrad SR, v minulosti generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR

Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.

Pamiatkový úrad SR, v minulosti  riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR

Signatári

Mgr. Ladislav Babuščák, koordinátor obnovy Šarišského hradu

Mgr. Peter Barta, riaditeľ, Historické múzeum SNM

PhDr. Ján Beljak, PhD., archeológ, AU SAV, vedúci výskumu a koordinátor obnovy Pustého hradu

Ing.arch. Martin Bóna, PhD., pamiatkový výskumník, hradológ

Mgr. Lucia Gembešová, členka vedenia pre kultúrne dedičstvo,  Academia Istropolitana Nova  

Doc.PhDr. Stanislava Gogová, PhD., vedúca Katedry muzeológie FF UKF v Nitre 

Ing. Jaroslav Gorás, koordinátor obnovy hradu Vinné

O.Z. Gotická cesta

Prof.Ing.arch. Pavel Gregor, PhD., prezident NK ICOMOS Slovensko

Mgr. Michal Hrčka, Obnova s.r.o., Centrum stavebného dedičstva Centrálka, NK ICOMOS Slovensko

PhDr. Alexandra Homoľová, námestníčka GR, Slovenská národná galéria

Mgr. Tomáš Hulík, fotograf, environmentalista

Ľubomír Chobot, výkonný riaditeľ Združenia na záchranu Lietavského hradu

Mgr. Slavomír Katkin, námestník GR, Pamiatkový úrad SR

Ing.arch. Zuzana Kieruflová, predsedníčka, OZ ArTUR

Ing.arch. Iveta Kodoňová, pamiatková inšpekcia, MK SR

Ing. Vladimír Kohút, statik pre pamiatky, NK ICOMOS Slovensko

PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka, Pamiatkový úrad SR 

Ing. Martin Kováč, člen správnej rady, Národný Trust n.o. (v minulosti GR sekcie kultúrneho dedičstva MK SR)

Ing. Viera Kozárová, koordinátorka obnovy kaštieľa v Jelšave

Prom.hist. Peter Kresánek, historik umenia,  politik, v minulosti  primátor Bratislavy

 

Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., prodekan, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Mgr. Michaela Kubíková, riaditeľka a spoluzakladateľka, Národný Trust n.o.

Mgr. Dana Kukurová, koordinátor obnovy Barokovej jezuitskej lekárne v Štiavnických Baniach

Mgr. Alexandra Kusá PhD., generálna riaditeľka, Slovenská národná galéria

Ing. Stanislav Macinský, koordinátor obnovy hradu Brekov

Doc.Ing. Oto Makýš, PhD., pedagóg, Stavebná fakulta STU Bratislava

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea, koordinátor obnovy hradu Lednica

Ratibor Mazúr, predseda združenia, Zachráňme hradyI

Ing. Iveta Niňajová, PhD., odborníčka na destinačný manažment, predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobytsrický kraj Turizmu

Ing.arch. Zuzana Ondrejková, riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR

Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Ing.arch. Pavol Paulíny, PhD., vedúci ústavu, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU

Mgr. Štefan Podolinský, zakladateľ stránky Apsida.sk

Ing.arch. Beáta Polomová, PhD., Fakulta rchitektúry STU, autorizovaný architekt, NK ICOMOS Slovensko

PhDr. Radoslav Ragač, PhD., generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MKSR

Ing. Martin Sárossy, predseda združenia Rákociho cesta

Mgr. Michal Šimkovic, pamiatkový výskumník a hradológ

PhDr. Ivo Štasel, riaditeľ, Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava

Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.,Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU

STAV PAMIATOK

Na pamiatky na Slovensku sa v súčasnosti môžeme pozerať dvoma pohľadmi. Na jednej strane sa dá konštatovať, že sa mnohé z nich obnovili – obraz našich miest a obcí, hradov a zámkov, kaštieľov a kúrií, kostolov a kalvárií, za zlepšil. Na strane druhej nemôžeme zatvárať oči pred chátrajúcim stavom veľkej časti z nich, ktorý sa za celé desaťročia bohužiaľ zásadným spôsobom nezlepšil (vrátane často neuspokojivej kvality pamiatkových obnov). Každodenne chodíme okolo množstva pamiatok, ktoré sa z krásnych mestotvorných či krajinotvorných šperkov, vytvorených našimi predkami, zmenili na jazvy na tvári našich sídiel a krajiny. Niekde nám pred očami zanikajú také poklady našej hmotnej kultúry – nehnuteľného kultúrneho dedičstva, ktoré nás stovky rokov zásadným spôsobom formovali a dali podobu našej dnešnej kultúre a povedomiu o spolupatričnosti občanov tvoriacich národné spoločenstvo a štát. Podľa aktuálne spracovanej priebežnej správy Revízie výdavkov na kultúru[1] je 25% pamiatok v narušenom až dezolátnom stave a tzv. pamiatkový dlh, to je suma, ktorá by teoreticky bola potrebná na jeho obnovu, dosahuje až sumu 1,8 až 5,5 mld. eur.

Pamiatkový fond v SR potrebuje podľa všetkých analýz, stratégií a koncepcií veľmi veľa pozornosti a prostriedkov. V súčasnosti evidujeme 9 989 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (15 168 objektov). Ich stavebno-technický stav sa v napriek investíciám za ostatné roky v zásade nezlepšuje, ale len udržuje na približne rovnakej úrovni, pričom stovky z nich chátrajú, nie sú využívané, alebo absentuje ich základná údržba. Úroveň pamiatkových obnov alebo údržby zväčša zaostáva za okolitými krajinami z dôvodu nekultúrnosti alebo insolventnosti vlastníkov, nedostatočnej odbornej úrovne projektantov a stavebných firiem či remeselníkov, ktorí k pamiatkam často pristupujú ako ku bežným moderným stavbám. Aktuálna Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 a jej Akčný plán na roky 2018-2020 pripravený MK SR sú ambiciózne materiály, s množstvom užitočných opatrení. Ich implementácia však nebola relevantným spôsobom finančne podporená, takže ich doterajší účinok je iba čiastkový. Pokiaľ by sa ich skutočná a úplná realizácia skombinovala s nižšie uvedenými systémovými návrhmi, spolu by sa s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou stali impulzom, ktorý má potenciál už v krátkodobom, no najmä strednodobom horizonte, zásadne – skokovo zlepšiť stav pamiatkového fondu a to s pomocou iba relatívne malého finančného stimulu.

 

[1] Inštitút kultúrnej politiky, priebežná správa „Revízia výdavkov na kultúru“, október 2019.

Konkrétne riešenia

Predkladáme 11 systémových opatrení, kde sa prelínajú rôzne aktivity zušľachťujúce kultúrne dedičstvo, ktoré vo výsledku smerujú ku krajšiemu a kultúrnejšiemu Slovensku.

Ide o zmes pôvodných návrhov a už v iných krajinách vyskúšaných a dlhodobo udržiavaných riešení, ktoré preukázateľne priniesli výsledok vo forme vynikajúceho stavu kultúrneho dedičstva a tým aj pozitívne zmeny v nadväzných odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu.

Na to, aby sa v už najbližších rokoch poznateľne zmenil obraz miest a obcí na Slovensku ku krajšiemu a lepšiemu, je potrebných okrem dostatočnej finančnej alokácie do prioritnej osi pre Pamiatky zo štrukturálnych fondov, aj približne 12,5 mil. € jednorazovo (opatrenia 3, 8, 9) a pravidelne ročne 21,9 mil. € zo štátneho rozpočtu.

Toto predstavuje reálnu cenu za to, že aktuálne číslo 32, čo je percento všetkých pamiatok na Slovensku, ktoré sú z hľadiska ich stavebno-technického stavu hodnotené ako nevyhovujúce, dezolátne či v obnove, významne klesne.

Dôležitejšou skutočnosťou než samotné percento zlepšenia stavu pamiatok je naštartovanie nového trendu, vďaka ktorému sa bude situácia v dlhodobom horizonte neustále zlepšovať, namiesto roky trvajúcej stagnácie či úpadku.

Sme presvedčení, že takýto proaktívny prístup ku obnove a záchrane nehnuteľných pamiatok významne napomôže k rehabilitácií miestnej i národnej identity, ktoré priamo súvisia s poznaním pôvodného historického prostredia a kultúrneho dedičstva vlastnej obce, krajiny a štátu. V neposlednom rade to sú aktivity, ktoré môžu eliminovať prejavy extrémizmu v jeho rôznych podobách a tiež zmierňovať frustráciu občanov z veľmi pomalého riešenia lokálnych problémov a napĺňania základných potrieb členskej krajiny Európskej únie.

prioritna-os-pre-pamiatky-2

1. Prioritná os pre pamiatky

Vytvorenie samostatnej prioritnej osi na obnovu nehnuteľných pamiatok v rámci nového obdobia štrukturálnych fondov.
2-Vytvorenie-Fondu-pre-pamiatky

2. Fond pre pamiatky

Vytvorenie „Fondu pre pamiatky“ ako nezávislej verejnoprávnej inštitúcie.
3-Kompenzacne-opatrenia-pre-vlastnikov-pamiatok1

3. Kompenzačné opatrenia

Výpočet a poskytovanie čiastočných kompenzácií nákladov vlastníka na opravu či obnovu nehnuteľnej pamiatky.
4-Vytvorenie-revolvingoveho-hypotekarneho-fondu1

4. Revolvingový (návratný) hypotekárny fond

Vytvorenie revolvingového (návratného) hypotekárneho fondu zameraného výlučne na nehnuteľné pamiatky.
6-Zvysenie-a-zlepsenie-odbornych-kapacit-Pamiatkoveho-uradu2

6. Zlepšenie kapacít Pamiatkového úradu

Zväčšenie a zlepšenie odborných kapacít Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
5-Rozsirit-projekt-obnovy-pamiatok-s-nezamestnanymi-aj-o-ine-druhy-pamiatok2

5. Obnova pamiatok s nezamestnanými

Rozšíriť projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných aj na iné druhy pamiatok.
7-Zriadenie-restauratorskych-dielni-systematicky-obnovujucich-hnutelne-i-nehnutelne-pamiatky-vo-vlastnictve-statu

7. Reštaurovanie pamiatok vo vlastníctve štátu

Zriadenie reštaurátorských dielní systematicky obnovujúcich hnuteľné i nehnuteľné pamiatky vo vlastníctve štátu.
8-Vytvorenie-socialnych-podnikov-vo-vybranych-kastieloch-a-kuriach1

8. Sociálne podniky v kaštieľoch a kúriách

Vytvorenie sociálnych podnikov vo vybraných kaštieľoch/kúriách, kde by sa školili remeselníci z marginalizovaných skupín.
9-Rozsirenie-systemu-preventivnej-starostlivosti-o-pamiatky1

9. Rozšírenie preventívnej starostlivosti

Rozšírenie systému preventívnej starostlivosti o pamiatky tak aby sa ročne skontrolovalo minimálne 3% pamiatkového fondu.
10-zlepsit-vyuzivanie-prazdnych-nevyuzivanych-pamiatok

10. Využitie opustených pamiatok

Nájsť udržateľný obsah prázdnym pamiatkam prepojením jej vlastníkov s tými, ktorí hľadajú vhodné priestory na svoju činnosť.
11-Krajsia-krajina

11. Krajšia krajina

„Krajšia krajina“ – udržanie obrazu kultúrnej krajiny aj vďaka prísnej regulácií „vizuálneho smogu“. 

Kontaktujte nás

Pokiaľ sa chcete stať signatárom alebo máte nejaké pripomienky k našim návrhom, prosíme napíšte nám.
Signatárov dopĺňame priebežne. Prvé pripomienky sa pokúsime vyhodnotiť a zapracovať po 21. marci 2020.
CHCETE DOSTÁVAŤ

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE?