3. Kompenzačné opatrenia

3.  Kompenzačné opatrenia pre vlastníkov pamiatok

Zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu obmedzuje vlastníkov pamiatok vo výkone ich vlastníckych práv. Navrhujeme, aby sa v priebehu rokov 2020 – 21 vypracovala metodika, ktorá by určovala kedy a v akých preukázateľných prípadoch rozhodnutia a záväzné stanoviská Krajských pamiatkových úradov navyšujú náklady vlastníka na opravu či obnovu pamiatky. Zároveň by sa pracovala štúdia uskutočniteľnosti, ako by tieto kompenzácie mohol vyplácať priamo PÚ SR.  Náklady na takúto kompenzáciu (rozdiel v cene bežných stavebných prác oproti prácam požadovaným PÚ SR) by sa hradili zo štátneho rozpočtu prerozdelením prostriedkov z OSSD podprogram 1.1 a 1.2 (išlo by o cca 7 mil. €/rok) a poskytoval by ich vlastníkom priamo PÚ SR/Variantne naďalej MKSR na základe rozhodnutí a záväzných stanovísk PÚ SR. Išlo by o schému na tzv. malé granty, najviac do výšky 40 tis. €. Ako ďalšiu cieľovú skupinu pre kompenzáciu odporúčame zvážiť nehnuteľnosti v pamiatkovom prostredí, ktoré na jednej strane podliehajú rozhodnutiam KPÚ, ale nemajú v súčasnosti právo na prístup k dotáciá. 

Navrhujeme, aby sa prostriedky na takúto kompenzáciu do 20 tis. € vyplácali  ako refundácia po ich realizácií a neposkytovali dopredu.

Ak by išlo o kompenzáciu nad 20 tis. € vyplácanie by sa realizovalo na základe už zrealizovaných etáp, pričom časť prostriedkov by išla ako záloha a časť ako refundácia až po dokončení prác.

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: žiadne – išlo by o presun prostriedkov z dotačnej schémy OSSD na PÚSR.