8. Sociálne podniky v kaštieľoch a kúriách

8. Vytvorenie sociálnych podnikov vo vybraných kaštieľoch/kúriách, ktoré by zamestnávali remeselníkov z marginalizovaných skupín a rozvíjali ich zručnosti. Zároveň by postupne obnovovali konkrétnu pamiatku, prípadne produkovali výrobky pre iné pamiatky (šindeľ, okná, dvere a pod). V krátkodobom horizonte (5-7 rokov) by takýto projekt dokázal zvýšiť množstvo dostupných trénovaných pracovníkov v oblasti tradičných stavebných remesiel. V dlhodobom horizonte by to znamenalo možnosť kontinuálnej, systematickej obnovy pamiatok väčšieho rozsahu, ktoré pre ich polohu alebo rozsah nemajú šancu na veľkú finančnú jednorazovú injekciu.

Na Slovensku podobne ako v iných krajinách neustále ubúda počet kvalifikovaných remeselníkov. Zároveň zanikajú, resp. sa stávajú nedostupnými tradičné stavebné remeslá, tak potrebné pre obnovu pamiatok. Veľký potenciál pre takéto sociálne podniky je predovšetkým v okresoch s vysokou nezamestnanosťou a s vysokým zastúpením marginalizovaných skupín. Projekt by poskytol týmto ľuďom prácu a zároveň rast kvalifikácie, zlepšil stav pamiatok opomínaných pamiatok, podporil udržanie tradičných stavebných remesiel a zároveň akceleroval lokálny ekonomický rast. Do vzdelávacieho procesu by bolo vhodné zapojiť aj odborné stredné školy ich priamou participáciou na obnove pamiatok. Navrhujeme  6-7 takýchto podnikov (možno v každom VUC jeden) vždy s jedným majstrom, jedným jeho pomocníkom, ktorí by viedli skupinu 10 – 15 remeselníkov.

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: jednorazovo 1 mil. € a potom ročne 3 mil. € (je možné aj využitie existujúcich zdrojov pre rozvojové a sociálne projekty).