5. Obnova pamiatok s nezamestnanými

5. Rozšíriť projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných aj o iné druhy pamiatok (najmä o historické parky či menšie kúrie) so zabezpečením prípravy podkladov na obnovu týchto pamiatok.

V roku 2011 sa začal a doteraz trvá úspešný projekt obnovy pamiatok (predovšetkým hradných ruín) s pomocou nezamestnaných. Pri zásadne nižších nákladoch v porovnaní s nákladmi stavebných firiem sa citlivým spôsobom zachraňuje ročne asi 40 pamiatok a prácu tu nachádza 700 nezamestnaných. Po rokoch úspešného fungovania projektu je potrebné zaviesť niektoré zmeny, predĺžiť prácu aj o zimné mesiace aby sme stabilizovali miesta koordinátorov (čas je možné využiť na prípravné práce a školenia) a projekt rozšíriť aj na iné objekty a doplniť o prepracovanejší program získavania kvalifikácie v tradičných remeslách.

Veľkým  nevyužitým potenciálom sú historické parky a záhrady, ktoré by mohli byť obdobne obnovované a udržiavané s pomocou nezamestnaných, dobrovoľníkov a dôchodcov. Na Slovensku sa nachádza cca 400 objektov (areálov) historickej zelene chránených ako národná kultúrna pamiatka. Tieto sú často vo veľmi zanedbanom stave a ich revitalizácia a zapojenie do života, by bolo účinným opatrením pre rozvoj miestnej komunity.  Najskôr je však potrebné takúto formu ich obnovy odborne a personálne pripraviť. Príprava musí spočívať najmä v pamiatkových výskumoch a následne v projektových dokumentáciách, a následne v odbornom vedení vzdelaným a skúseným „hlavným záhradníkom“ (head gardener), ktorý by dokázal koordinovať prácu skupiny nezamestnaných, prípadne dobrovoľníkov. Parky a záhrady sú samostatné umelecké diela a na svoju rekonštrukciu a údržbu vyžadujú prácu odborníkov (autorizovaných krajinných architektov).

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: žiadne – odborná príprava môže byť realizovaná z existujúcich štátnych i neštátnych dotačných zdrojov a z rozpočtov samosprávy (pozícia hlavného záhradníka).