6. Zlepšenie kapacít Pamiatkového úradu

6. Zvýšenie a zlepšenie odborných kapacít Pamiatkového úradu: existuje objektívny nedostatok odborných kapacít v rámci PÚSR. Za ostatných 5 rokov sa počet výkonov v oblasti štátnej správy takmer zdvojnásobil (počet rozhodnutí a záväzných stanovísk, či stanovísk a vyjadrení), pri zachovaní počtu zamestnancov. Neustály rast administratívnej záťaže v zásade znemožňuje odborný rast pracovníkov. V záujme udržania a zvýšenia odbornosti výkonov v štátnej správe navrhujeme zvýšenie počtu odborných pracovníkov PÚ SR o 10% (o cca 25 ľudí) a zároveň navýšenie mzdových prostriedkov na zabezpečenie zlepšenia kvality odborných pracovníkov. Súbežne s kapacitným posilnením Pamiatkového úradu SR navrhujeme výrazne posilniť interný systém kontinuálneho vzdelávania odborných kapacít.

Navýšenie počtu zamestnancov umožní aj posilnenie ďalších, v súčasnosti nie dostatočne rozvinutých činností, ako sú metodické štandardy pre pamiatkové obnovy,  osveta o hodnotách kultúrneho dedičstva alebo spolupráca na projektoch cestovného ruchu.

 

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: 0,9 mil. €.