2. Fond pre pamiatky

2. Vytvorenie „Fondu pre pamiatky“. Navrhujeme, po vzore „Fondu pre Umenie“, Audiovizuálnom fonde“ a „Fonde na podporu kultúry menšín“ vytvoriť „Fond pre obnovu pamiatok“ ako nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je formou vyšších dotácií podporovať ochranu a obnovu hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a zvyšovať povedomie o potrebe obnovy pamiatkového fondu. Jeho minimálny ročný objem by mal dosahovať výšku 20 mil. €.

Zdrojmi, ktoré by napĺňali fond by boli:

  1. Ročný zisk z Národnej lotériovej spoločnosti Tipos odvádzaný do štátneho rozpočtu (cca 6 – 8 mil. €). Financovanie obnovy pamiatok z výnosov lotérií pod kuratelou štátu je historicky najstarší spôsob financovania ich obnovy. Tieto prostriedky by boli účelovo určené na kontinuálne financovanie obnovy minimálne 8 významných (alebo ohrozených) pamiatok v správe štátu alebo VÚC (v každom VUC 1 pamiatka) po dobu 3-5 rokov na základe hlasovania občanov (z vopred zostaveného zoznamu pamiatok). Výsledný zoznam pamiatok, kam by smerovala podpora by sa vytvoril na základe súťažného seriálu o pamiatkach pripraveného v spolupráci s RTVS.
  2. Štátny rozpočet. Objem prostriedkov, ktorá sa doteraz viazali na OSSD, podprogram 1.6, 1.4 a 1.3. v celkovej výške cca 6,3 mil. € ročne navrhujeme zvýšiť na 15 mil. € ročne, t. j. o 9 mil €.

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac (mimo už vynakladaných prostriedkov na tento účel): 15 – 17 mil. € (o 6 – 8 mil. € nižší výnos zo zisku TIPOSu do štátneho rozpočtu & o 8 – 9 mil. € navýšenie existujúcich prostriedkov v súčasnosti už alokovaných v dotačnej schéme MK SR – Obnovme si svoj dom).